Contact us

Yum Yum chips

40 Du Moulin street,
Warwick (Qc) Canada
J0A 1M0

1 (877) 791 9986

Write us

0 64210 xxxxx x
Ex: 2016/FE/18 J02
I accept that Yum Yum chips may contact me